תחומי עיסוק

מכרזים

חוק חובת המכרזים, תשנ"ב 1992 מטיל חובה על המדינה, על חברות ממשלתיות, על קופות החולים ועל רשויות וגופים ציבוריים שלא להתקשר "בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו" (סעיף 2 לחוק). מטרות החוק הן הגברת השוויון על מנת לתת הזדמנות שווה למציעים פוטנציאליים, הגברת התחרות, חסכון כספי בקבלת ההצעה הטובה ביותר ומניעת שחיתות.                                     

במקרה בו נפל פגם במכרז, ניתן להגיש עתירה מנהלית או תובענה לפיצויים שעילתה במכרז בבתי המשפט לעניינים מנהליים לפי מקום מתן ההחלטה, או מקום המקרקעין בהחלטה שעניינה במקרקעין. כחלק מעבודתה של עו"ד אור בייצוגה של רשות מקרקעי ישראל, היא התמחתה בסוגיות הכרוכות במכרזי מקרקעין לרבות פסילת הצעות, תנאי סף, חילוט ערבות, פגמים במכרז ועוד.            

בעוד שעתירה מנהלית תוגש ללא שיהוי לפי נסיבות העניין ולא יאוחר מ-45 ימים ממועד פרסום ההחלטה או מעת שנודע לעותר על ההחלטה, לפי המוקדם, הרי שבענייני מכרזים נפסק לא אחת כי פרק הזמן להגשת עתירה קצר בהרבה ועל העותר לפעול במהירות וללא שיהוי.            

לפיכך, בענייני מכרזים, יש חשיבות קריטית בפנייה לייעוץ משפטי מוקדם ככל האפשר, לעיתים עוד לפני בחירת ההצעה הזוכה, אם ידוע על קיום עילה לתקיפת המכרז.            

בכל שאלה, פנו למשרדנו לקבלת ייעוץ מיידי.

לייעוץ, צרו קשר ונבחן לעומק את זכויותיכם ואת סיכויי התביעה

Call Now Button